Προσήκει τοὺς εὖ φρονοῦντας

Τὴν πολιτικὴ τῶν Ἀθηναίων, μὲ τὴν ἐγκατάσταση κληρουχιῶν σὲ διάφορες περιοχές, ἐπιχειρεῖ δικαιολογῆσαι ὁ Ἰσοκράτης∙ εἶχαν ἐπικριθεῖ πάρα πολύ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας, διότι στὶς ἡττημένες πόλεις ἔστελναν Ἀθηναίους πολῖτες ὡς κληρούχους στὰ κτήματά τους, ἀλλὰ καὶ ὡς φρουρούς. «Ὑπὲρ ὧν προσήκει τοὺς εὖ φρονοῦντας μεγάλην χάρν ἔχειν πολὺ μᾶλλον ἢ τὰς κληρουχίας ἡμῖν ὀνειδίζειν»∙ ὑπὲρ ἡμῶν ὀφείλουν ἔχειν μεγάλη χάρη, γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς εἰρήνης στὸν ἑλληνικὸ κόσμο, πολὺ περισσότερο, παρὰ νὰ μᾶς ἐπικρίνουν γιὰς τὶς κληρουχίες. «Ἃς ἡμεῖς εἰς τὰς ἐρημουμένας τῶν πόλεων φυλακῆς ἕνεκα τῶν χωρίων, ἀλλ’ οὐ διὰ πλεονεξίαν ἐξεπέμπομεν»∙ τὶς ὁποῖες ἐμεῖς στὶς ἐρημούμενες πόλεις γιὰ ἐγκατάσταση φρουρῶν στὶς περιοχὲς ἐκεῖνες, παρὰ γιὰ τὴν πλεονεξία μας ἀποστέλαμε. Στὶς κρίσιμες ναυτικὲς ὁδοὺς ἔστελναν τὶς κληρουχίες γιὰ φύλαξη καὶ προειδοποίηση γιὰ τὶς κινήσεις τῶν Περσῶν καὶ τῶν πειρατῶν στὴν ἐποχή τους.