Ψηφιακὴ σύνδεση τῶν ταξὶ

Ἡ ἑλληνικὴ ψηφιακὴ ἑταιρεία Taxibeat εἶναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία τῶν ταξὶ μιᾶς πόλεως σὲ ἑνιαῖο σύστημα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ταχύτερη καὶ πληρέστερη ἐξυπηρέτηση τῶν πελατῶν της∙ ἤδη ἔχουν συνδεθεῖ στὴν Ἀθήνα χιλιάδες ταξί, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις, ἀλλὰ ὅλα τῆς Λίμας τοῦ Περοῦ. Ἔχει ἀρχίσει τὴν λειτουργία της τὸ 2009 ἀπὸ νεαροὺς Ἕλληνες καὶ σήμερα εἶναι περιζήτητη∙ ἤδη τὴν ἀγόρασε Daimler Benz, δηλαδὴ ἡ Mercedes, ἀντὶ σαράντα ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ γερμανικὴ αὐτοκινητοβιομηχανία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν διείσδυσή της στὴν κυκλοφορία τῶν αὐτοκινήτων καὶ βρῆκε τὸ ψηφιακὸ σύστημα τῶν παιδιῶν μας τὸ καλύτερο∙ ἀπόδειξη εἶναι ἡ περίπτωση τῆς δημιουργικῆς ἱκανότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.