Δυναμένας δὲ κινδυνεύειν

Ἡ ἀναφορὰ στὴν ναυτικὴ δύναμη τῶν Ἀθηναίων κατὰ τὴν ἀκμὴ τῆς ἡγεμονίας τους, ἀπ’ τὸν Ἰσοκράτη στὸν «Πανηγυρικόν» του, ἀπέβλεπε στὴν ἐμψύχωση τῶν συμπολιτῶν του γιὰ ἀνάδειξη παρομοίας μαχητικῆς στάσεως∙ γνώριζε ἄριστα ὁ γενναῖος τὴν ψυχὴ φιλόσοφος, ὅτι ἂν δὲν ἀνακτοῦσαν τὴν ἀνδρεία τῶν προγόνων τους δὲν θὰ ἀποκαθιστοῦσαν πάλι τὴν ἡγεσία τους στὸν ἑλληνικὸ κόσμο. «Σημεῖον δὲ τούτων»∙ σημεῖον δὲ αὐτῶν τῶν ἀποστολῶν κληρουχιῶν στὰ ἐπίκαιρα μέρη τῆς Ἑλλάδος. «Ἔχοντες γὰρ χώραν μὲν ὡς πρὸς τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν ἐλαχίστην»∙ διότι διαθέτοντες μὲν χώρα ἐλαχίστη ὡς πρὸς τὸ πλῆθος τῶν κατοίκων της. «Ἀρχὴν δὲ μεγίστην καὶ κεκτημένοι τριήρεις διπλασίας μὲν ἢ σύμπαντες οἱ ἄλλοι»∙ ἀλλὰ μεγίστη ἐξουσία καὶ στὴν διάθεσή μας τριήρεις διπλάσιες ἢ ὅλες οἱ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις. «Δυναμένας δὲ πρὸς δὶς τοσαύτας κινδυνεύειν»∙ καὶ οἱ ὁποῖες ἠδύναντο κινδυνεύειν πρὸς δυὸ φορὲς ἀπὸ ἄλλες περισσότερο.