Ἀγρότες, διάλυση ἀγορᾶς

Ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν διευρύνεται, καθὼς πέραν τῆς Νίκαιας ἑτοιμάζεται καὶ στὰ Τέμπη ὁ πλήρης διαχωρισμὸς τῆς Ἑλλάδος στὰ δύο, ἐνῶ 1,4 ἑκατομμύρια εἰδοποιήσεις φθάνουν στὶς ἀποδέκτες τους γιὰ τὴν νέα εἰσφορά, ὁπότε ἐπισπεύδονται οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ ἐπαγγελματίες καὶ οἱ μικρομεσαῖοι τώρα, διότι οἱ μεγάλοι ἔχουν φύγει ἀπὸ καιρό, μεθοδεύουν τὴν μεταφορὰ τῆς ἕδρας τῶν ἐπιχειρήσεών τους ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ οἱ σχετικοὶ μεσάζοντες κάνουν χρυσὲς δουλειές. Ἡ ὑπερφορολόγηση ἔχει ἐξαντλήσει τοὺς πάντες καὶ ἡ κυβέρνηση ἐπιμένει, ἐνῶ οἱ δημοσκοπήσεις καταγράφουν ὅτι τὴν θεωρεῖ ὁ κόσμος τὴν χειρότερη συμφορά∙ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν δανειστῶν ἀναβάλλεται, διότι καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀναγνώρισε ὅτι, μόνο τὸ ἕνα τρίτο τῶν μεταρρυθμίσεων ἔχει προχωρήσει. Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος τῆς καθυστερήσεως τῆς ἀξιολογήσεως καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ πάντες, πλὴν τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς∙ ἄλλωστε καὶ τὰ δημοσιονομικὰ πλεονάσματα ἀποδεικνύονται ἐντελῶς πλαστά.