Εὐρωπαϊκὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο

Ἡ σημερινὴ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα ἔχει πολλαπλῆ σημασία γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἂν ὄχι καὶ εὐρύτερα∙ ἡ καγκελάριος παρουσιάζεται ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωζώνης καὶ δείχνει τὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον της γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ σταθερότητα στὴν περιοχή, ὅταν τόσα γίνονται στὴν Τουρκία καὶ στὴν γειτονιά της. Τὸ κύριο θέμα της εἶναι ἡ προστασία τῆς ἀκεραιότητος τῆς Εὐρώπης, διότι τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα∙ ἑπομένως καλῶς τηλεφώνησε χθὲς στὸν πρωθυπουργό, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει ὅτι ἐκπροσωπεῖ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους, ὅπως καὶ τοὺς Κυπρίους. Ἄλλωστε στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο συζητήθηκε ἡ αὐτόνομη διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρώπης, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπικύρωση τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ∙ ἦταν σαφέστατο τὸ μήνυμα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις.