Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0805 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 121,4450 γιέν, ἐνῶ αὐξήθηκε ὁ χρυσός, 1210, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,14. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ξανοίχτηκαν ἀρκετά, διότι οἱ ἀγορὲς ἦταν ἐπιλεκτικές∙ κάποια κερδοσκοπικὰ κεφάλαια πιστεύουν ὅτι, θὰ εὐνοηθοῦν ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ Ντόναλντ Τράμπ, μὲ τὴν μείωση τῆς φορολογίας καὶ τῆς γραφειοκρατίας, ἀλλὰ θεωροῦνται λίγα, σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνα τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Οἱ ἐπιφυλάξεις εἶναι πολλὲς καὶ ἐρείδονται ἐπὶ τῶν ἀντιδράσεων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ κατὰ τῆς προεδρικῆς πολιτικῆς∙ ὁπωσδήποτε πολλὰ ὀργανωμένα συμφέροντα εὐνοοῦν τὴν ὀξύτητα καὶ τὴν ἀντιπαράθεση στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ συναντοῦν καὶ δυναμικὲς ἀντιδράσεις, ὅπως στὸ Μπέρκλεϋ τῆς Καλιφόρνιας. Τὸ εὐρύτερο κλίμα ἀνησυχεῖ περισσότερο τοὺς σοβαροὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, διότι γνωρίζουν ὅτι, μόνο μὲ ἠρεμία καὶ ἐμπιστοσύνη εἶναι δυνατὴ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη σὲ κάθε περίπτωση.