Πλήρης διάλυση ἐκπαιδεύσεως

Ἡ πλήρης διάλυση καὶ ἐξαχρείωση τῆς ἐκπαιδεύσεως προχωράει κανονικἀ ἀπ’ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, παρὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὑπουργοῦ∙ ἡ ἀφαίρεση τοῦ «Ἐπιταφίου» τοῦ Περικλέους ἀπ’ τὰ μαθήματα ἐπιβλήθηκε, ἐνῶ τὴν τελευταία στιγμὴ ἀπετράπη ἡ ἀφαίρεση τῆς «Ἀντιγόνης», ἀλλὰ ἐπιβάλλεται μάθημα γιὰ τὶς ἔμφυλες σχέσεις… Ἐπὶ δυόμισυ χιλιάδες χρόνια, καὶ στὶς μαῦρες μέρες τῆς ὑποδουλώσεως ἐπὶ Φραγκοκρατίας Τουρκοκρατίας, στὸ Κρυφὸ Σχολειό, τὰ δύο αὐτὰ κείμενα διδάσκονταν στὰ Ἑλληνόπουλα, ἔστω κι ἀπὸ ὑποτυπώδεις παραδόσεις∙ χάρις σ’ αὐτὰ καὶ στὸ δημοτικὸ τραγοῦδι, τὴν μουσικὴ ἁρμονία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, διατηρήθηκε ζωντανὴ ἡ φλόγα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι τὸν ἀφελληνισμὸ ἐπιδιώκουν καὶ τὴν διάλυση τῶν κοινωνικῶν ἱστῶν μας.