Τὰς προγεγενημένων ἀδικίας

Ἡ σύγκριση τῶν ὀλιγαρχικῶν καθεστώτων τῶν Λακεδαιμονίων, μὲ τὶς δεκαρχίες σὲ κάθε πόλη, τῶν δέκα ἡγετῶν μὲ σπαρτιατικὴ φρουρά, ἐνδιαφέρει τὸν Ἰσοκράτη∙ ἡ ἐξουσία τους ἦταν τυραννικὴ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ὁπότε οἱ πόλεις νοστάλγησαν τὴν δημοκρατικὴ ἐξουσία ἐπὶ ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας. «Τοιούτων τοίνυν ἡμῶν γεγενημένων, καὶ τοσαύτην πίστιν δεδωκότων ὑπὲρ τοῦ μὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν»∙ ἔτσι ἔγιναν τὰ πράγματα μὲ ἐμᾶς, ἐννοεῖ τὴν Μῆλο καὶ τὴν Σκιώνη, καὶ ἔδωσαν τόση πίστη σὲ αὐτὰ ὥστε νὰ μὴν ἐπιθυμοῦν τὰ ξένα καθεστῶτα. «Τολμῶσι κατηγορεῖν οἱ τῶν δεκαδαρχιῶν κοινωνήσαντες καὶ τὰς αὑτῶν πατρίδας διαλυμηνάμενοι»∙ τολμοῦν καὶ μᾶς κατηγοροῦν ὅσοι ἐπέβαλαν τὶς δεκαρχίες καὶ καταλυμαίνονταν τὶς δικές τους πατρίδες. «Καὶ μικρὰς μὲν ποιήσαντες δοκεῖν εἶναι τὰς τῶν προγεγενημεμένων ἀδικίας»∙ καὶ ὅταν εἶναι ἀποδεδειγμένο ὅτι ἦταν μικρὲς οἱ ἀδικίες ἐπὶ ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας. Ὑπῆρχαν ἀκόμη καὶ στὴν Ἀττικὴ ἀρκετοὶ ὑποστηρικτὲς τῶν ὁλιγαρχικῶν πολιτειῶν.