Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, καθὼς δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη οἱ ἐπενδυτὲς ὡς πρὸς τὸν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0724 δολλάρια καὶ 120,4850 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1221,85, καὶ τὸ πετρέλαιο, 56,68. Οἱ ἀβεβαιότητες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπηρεάζουν τοὺς οἰκονομικους κύκλους∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἔδωσε ἐντολὴ ἀλλαγῆς τῶν κανονισμῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν, ποὺ εἶχαν ἐπιβληθεῖ μὲ τὴν πιστωτικὴ κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, διότι παρεμποδίζουν τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξη τοῦ τραπεζικοῦ κλάδου∙ πολλοὶ ὅμως πιστεύουν, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι τρόποι γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν τοξικῶν συναλλαγῶν, καὶ ὅτι ἡ ἄρση τους θὰ εὐνοήσει μόνο τὴν κερδοσκοπία. Ἀντιθέτως δὲν πρόκειται νὰ διευκολύνει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν στὴν χώρα∙ τὰ προβλήματα εἶναι ἄλλα καὶ οἱ περισσότερες ἀπ’ αὐτὲς δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν κερδοσκοπία. Στὸ Λονδίνο εἰδικὴ ἔρευνα ἔδειξε, ὅτι τῶν 58,5% τῶν βρεταννικῶν ἐπιχειρήσεων βλέπει ἀρνητικὰ τὸ Brexit.