127 ψηφιακοὶ κατὰ προέδρου

Οἱ 127 ἑταιρεῖες τῆς ἀμερικανικῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ὅπως Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, ἀπέστειλαν αὐστηρότατο ὑπόμνημα στὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, γιὰ τὸ ἀντιμεταναστευτικό του διάταγμα καὶ τὴν σχεδιαζόμενη οἰκονομική του πολιτική∙ οἱ γίγαντες αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας καὶ τοὺς μόνους σχεδὸν ἀνταγωνιστικούς της κλάδους. Στὸ ὑπόμνημα προειδοποιοῦν, ὅτι ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν τὰ μέτρα θὰ μεταφέρουν ἐκτὸς Ἀμερικῆς τὰ πρωτοπόρα τμήματα τῶν ἐπιχειρήσεών τους, διότι σὲ αὐτὰ ἡ συμμετοχὴ τῶν ξένων καὶ ἐγχρώμων ἐρευνητῶν κυμαίνεται μέχρι καὶ 80%∙ ἤδη ἀντιμετωπίζουν τὰ πρῶτα προβλήματα, διότι πολλοὶ ἀπ’ τὶς Ἰνδοὺς κυρίως δείχνουν ἀπροθυμία γιὰ ἐργασία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τοῦ ὑπογραμμίζουν δὲ ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι συνυφασμένη ἀδιάλυτα μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ δὲν δύναται κανεὶς ἀγνοῆσαι αὐτήν. Δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ πρόεδρος τὰ ἀντιλαμβάνεται αὐτά, ἢ κάνει πὼς δὲν τὰ ἀντιλαμβάνεται, ἐπειδὴ μεθοδεύει ἄλλα, ὅπως λέγεται…