Τουρκία, ἄλλοι πεντακόσιοι

Ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση ἀπέταξε ἄλλους πεντακόσιους ἀξιωματικούς, τοὺς περισσότερους ἐκ τῶν ὁποίων ἔθεσε ὑπὸ κράτηση, γιὰ διασυνδέσεις τους μὲ τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα∙ οἱ παρατηρητὲς ὁμιλοῦν γιὰ κανονικὸ προγκρὸμ στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς χώρας, ἐνῶ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι παρουσιάζονται καὶ οἱ πρῶτες δυσλειτουργίες στὶς ἐπιχειρήσεις στὰ ἀνατολικὰ σύνορα. Σὲ αὐτοὺς πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ 50000 δημόσιοι ὑπάλληλοι ποὺ ἔχουν ἀπολυθεῖ∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν μᾶλλον ἐπιτυγχάνει τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει, τὴν φοβία του ἀπέναντι στοὺς ἀόρατους ἐχθρούς του καὶ τὴν διάχυτη πλέον ἀνασφάλεια ὅλων ὡς πρὸς τὴν αὐριανὴ ἡμέρα. Ἐὰν πράγματι ἦταν τόσοι πολλοὶ οἱ πραξικοπηματίες, τότε αὐτοὶ θὰ ξανακτυπήσουν, καλύτερα ὀργανωμένοι καὶ πληρέστερα προετοιμασμένοι∙ δὲν διατηρεῖται ἡ ἐξουσία μὲ τὴν συνεχῆ καχυποψία ὅλων ἐναντίον ὅλων.