Ὁλοκληρωτικὴ παράδοσή της

Στὴν ὁλοκληρωτικὴ παράδοσή της, στοὺς πιὸ ἀκραίους ὅρους τῶν δανειστῶν, προβαίνει ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς διατηρήσεως τῆς ἐξουσία, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι εἶναι μάταιος κόπος∙ ἡ ψήφιση αὐτῶν τῶν μέτρων εἶναι δύσκολη στὴν Βουλή, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐφαρμογή τους ἀδύνατη, διότι ὁδηγοῦν τὴν οἰκονομία στὴν πλήρη ἀπονέκρωσή της. Ὁ λόγος τῶν ἀκραίων μέτρων εἶναι ἄλλος, ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τὴν ἐξουσία, διότι δὲν τοῦ ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη πλέον, μετὰ τὰ ὅσα ἔκανε στὴν διετία∙ στὸν ἴδιο σκοπὸ ἀποβλέπουν ἀπὸ διαφορετικὴ ἐκκίνηση Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοί. Οἱ πρῶτοι, διότι παραμένει τυφλὸ ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, οἱ δεύτεροι, διότι δὲν ἐκπλήρωσε τὴν ἀποστολή του, τῆς διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης.