Μαλλόχ, ἀντίδραση Εὐρωπαίων

Ἡ ἀντίδραση τῶν Εὐρωπαίων στὸν διορισμὸ τοῦ Τὲντ Μαλλὸχ ὡς πρεσβευτοῦ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θεωρεῖται δεδομένη, μετὰ τὰ ὅσα δήλωσε κατὰ τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ ἀποχώρησή μας ἀπ’ τὸ εὐρώ∙ ἤδη πολλοὶ εὐρωβουλευτὲς ἔχουν δηλώσει, ὅτι δὲν πρόκειται ἐγκρίνειν τὸν διορισμό του. Ἀποβαίνει ἡ πρώτη μεγάλη σύγκρουση τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἔστω καὶ γιὰ τυπικὸ θέμα∙ ἡ προσβολὴ πρὸς τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς εἶναι πρωτοφανὴς ἀπ’ τὸν νέο πρεσβευτή, νὰ διαλυθεῖ ἡ Εὐρωζώνη, νὰ φύγει ἡ Ἑλλὰς ἀπ’ αὐτήν. Οἱ Εὐρωπαῖοι πιστεύουν, ὅτι ἦταν ἀκροβολισμὸς τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ὡς πρόκληση ἐναντίον τους∙ διότι, ἐὰν ἀποδεχθοῦν τὸν διορισμό, τότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ τοὺς συμπεριφέρεται ἡ Οὐάσιγκτον ὡς ὑποτελῆ, χωρὶς δυνατότητες ἰσοτίμου συμπεριφορᾶς. Ἔχουν ἐπιλέξει ἔτσι τὴν ἀπόρριψη τοῦ διορισμοῦ ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο∙ στὶς ἁρμόδιες Ἐπιτροπὲς μάλιστα ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη αὐτή.