Προεκλογικὰ στὴν Εὐρώπη

Ὁ προεκλογικὸς ἀγώνας σὲ τρεῖς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, Ὁλλανδία τὸν Μάρτιο, Γαλλία τὸν Ἀπρίλιο καὶ Γερμανία τὸν Σεπτέμβριο, θεωρεῖται ἀρκετὰ κρίσιμος γιὰ τὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης∙ οἱ ἀντιευρωπαϊκὲς δυνάμεις δείχνουν ὅτι ἀνεβαίνουν καὶ στὶς τρεῖς χῶρες, ἂν καὶ κανεὶς δὲν γνωρίζει τὸ πραγματικὸ ἀποτέλεσμα. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες, μετὰ τὶς προσβλητικὲς ἐναντίον τους δηλώσεις τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, ἔχουν ἀφήσει τὴν στάση τῆς ἀμεριμνησίας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν∙ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὰ κοινὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα καὶ λιγώτερο γιὰ τὰ καθημερινὰ δικά τους. Ἡ πολιτικὴ συνοχὴ ἐνισχύεται σὲ σημαντικὸ βαθμό, ὅπως καὶ ἡ ἀνάγκη ἀποκτήσεως ἑνιαίας ἀμυντικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, ἐνῶ συζητεῖται ἡ αὔξηση τῆς ἐθνικῆς συμμετοχῆς στὴν ἑνιαία ἄμυνα τοῦ ΝΑΤΟ ἢ τὴν ἀνεξάρτητη εὐρωπαϊκή, δὲν παρουσιάζονται σχεδὸν καθόλου ἀντιδράσεις. Ἐπιθυμοῦν τὴν κατοχύρωση τῆς ἀνεξαρτησίας τους μέσα ἀπ’ τὴν ἑνότητά τους.