Ἐκτόνωση φαινομένου Τρὰμπ

Τὸ φαινόμενο Τρὰμπ βαίνει ταχαίως πρὸς ἐκτόνωσή του διεθνῶς, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί θὰ συμβεῖ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ οἱ πολλὲς ὑπαναχωρήσεις του, ἀντιμεταναστευτικό, μέτωπο μὲ Κίνα, Νότια Σινικὴ θάλασσα, παράκαμψη προστατευτισμοῦ, παραίτηση συμβούλου, ἔχουν ἀρνητικὴ ἀπήχηση στὸ πρόσωπό του, ὡς ἐκφραστοῦ νέας πολιτικῆς δυναμικῆς. Στὴν Εὐρώπη, στὴν Γαλλία πρωτίστως, μὲ τὶς ἐκλογές της σὲ δύο μῆνες, ὅλο καὶ λιγώτερες εἶναι πλέον οἱ ἀναφορὲς στὸ πρόσωπό του, καὶ τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση, ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, καὶ αὐτὸ πρὶν συμπληρώσει μῆνα στὴν ἐξουσία∙ στὸ ἐσωτερικό, τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα, διότι οἱ ἀντιδράσεις κλιμακώνονται, ἐνῶ ξεφυτρώνουν καὶ κινήματα ἀποσχίσεως πολιτειῶν, ὅπως τῆς Καλιφορνίας, ἀνεξαρτήτως τῆς τελικῆς ἐπιτυχίας τους. Ἕνα εἶναι τὸ ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν φιλόδοξο πρόεδρο, οἱ τυχὸν ἀκραῖες πρωτοβουλίες του στὸ ἐσωτερικὸ γιὰ ἀνάκτηση τῆς λαϊκῆς ἐπιρροῆς, ἂν καὶ ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἀποκεντρωμένο κράτος.