Ἀκρόπολη, ὁμόφωνο ὄχι ΚΑΣ

Τὸ Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ Συμβούλιο ὁμοφώνως ἀπέρριψε τὴν πρόταση τῆς ἰταλικῆς βιομηχανίας γυναικείων ἐνδυμάτων Gucci, γιὰ τὴν διαφημιστικὴ προβολὴ τῶν προϊόντων της μπροστὰ στὸν Παρθενῶνα∙ τὸ αἰτιολογικὸ ἀξιόλογο, ὅτι τὸ μνημεῖο αὐτὸ εἶναι μοναδικὴ προσφορὰ στὴν ἑλληνικὸ καὶ παγκόσμιο πολιτισμό, ὁπότε δὲν δύναται ἀποτελέσαι ἀντικείμενο ἐμπορικῆς ἢ ἄλλης ἐκμεταλλεύσεως. Τὸ δίλημμα ἦταν μεγάλο, διότι ἡ ἐπίδειξη θὰ γινόταν, μὲ τὴν παρουσία δεκάδων τηλεοπτικῶν συνεργείων καὶ θὰ μεταδιδόταν σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, μὲ ἄμεσες τὶς εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὸν τουρισμό∙ τὸ ΚΑΣ πρὸς τιμήν του ἀπέρριψε τὶς δελεαστικὲς αὐτὲς προτάσεις καὶ τίμησε τὸν σεβασμὸ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας. Ὁ κίνδυνος μιᾶς ἀκόμη ἐξαχρειώσεως τῆς χώρας μας ἐξέλιπε.