Ἀγγλία, δυσκολώτερο Brexit

Τὸ Brexit γίνεται ὅλο καὶ δυσκολώτερο γιὰ τὴν Ἀγγλία, καθὼς ἔχει ἀπωλέσει τὸ κύρος της ἡ πρωθυπουργὸς καὶ ἀδυνατεῖ νὰ δώσει κατεύθυνση στὴν πορεία τῆς χώρας, ὅταν ἀκόμη καὶ οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ δημοψηφίσματος ζητοῦν τώρα νέο καὶ παραμονή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ καὶ ὁ ἀνασχηματισμὸς ποὺ προαναγγέλθηκε δὲν γίνεται, διότι δὲν ἐλέγχει ἡ Τερέζα Μαίυ τὴν κοινοβουλευτική της ὁμάδα. Στὰ παρασκήνια ὅμως κινοῦνται οἱ ἀτλαντικὲς δυνάμεις οἱ ὁποῖες φοβοῦνται ὅτι ἡ παραμονὴ στὴν Ἕνωση θὰ ἐνισχύσει σημαντικὰ τὴν διεθνῆ παρουσία τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Εὐρωζώνης ἰδιαιτέρως∙ ἐὰν γίνει αὐτὸ ἡ Βρεταννία θὰ παίζει δευτερεύοντα ρόλο κι ὄχι τὸν παλαιότερο πρωταγωνιστικό της, μὲ ἔμφαση στὸν ἀτλαντισμό. Ἡ δεσπόζουσα δυναμικὴ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος δὲν ἀνακόπτεται∙ αὐτὸ τὸ ἀναγνωρίζουν στὴν Οὐάσιγκτον καὶ ἐπείγονται στὴν δημιουργία προβλημάτων στὴν εὐαίσθηση περιοχή μας, μὲ τὴν ἀμέριστη βοήθεια τῆς ἐθνικῆς μειοδοσίας τοῦ Ναπολεοντίσκου.