Διάσκεψη γιὰ τὸ κορεατικὸ

Τὴν σύγκληση διεθνοῦς διασκέψεως γιὰ τὸ Βορειοκορεατικὸ ὀργάνωσαν σήμερα Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ Καναδᾶς στὸ Βανκοῦβερ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν 17 χωρῶν ποὺ πῆραν μέρος στὸν πόλεμο τῆς Κορέας∙ ἀλλὰ ἀπουσιάζει ἡ Κίνα, ἂν καὶ προσκλήθηκε, ὅπως καὶ ἡ Βόρειος Κορέα καὶ ἡ Ρωσία, ὁπότε δὲν ἀναμένονται οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. Οἱ διεθνεῖς κύκλοι ἀποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στὴν ἐπανάληψη τοῦ ἐνδοκορεατικοῦ διαλόγου γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς Πυὸνγκ Γιὰνγκ στοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῆς Νοτίου Κορέας∙ ἤδη ἔχει ἐπιτευχθεῖ σημαντικὴ πρόοδος, ἐνῶ συζητεῖται καὶ ἡ κοινὴ συμμετοχὴ σὲ κάποια τουλάχιστον ἀγωνίσματα. Ἡ διαλλακτικότης χαρακτηρίζει ἀμφότερες τὶς πλευρές, καθὼς οἱ οἰκονομικὲς πιέσεις στὸ στρατοκρατικὸ καθεστὼς αὐξάνονται, ὅταν βλέπουν τὴν εὐμάρεια στοὺς ἀδελφούς τους πέραν τῶν ἑρμητικὰ κλειστῶν συνόρων. Κάποια παράθυρο ἀνοίγει…