Ἐκχυδαϊσμός, ἐσχάτη λύση

Τὸν πλήρη ἐκχυδαϊσμὸ τῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἰσοπέδωση ὅλων τῶν ἀξιῶν θέτει ὡς ἐσχάτη διαφυγή του, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἐξουσίας, ὁ Ναπολεοντίσκος, ἢ μᾶλλον οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, ὡς κυρίαρχοί του∙ ὁ γελοῖος καὶ βαρβαρικῆς νοοτροπίας ὑφυπουργός του ἀποκάλυψε τὸν θαυμασμό του γιὰ τὸν πρωθυπουργό του, ὁμολογώντας ἔτσι ὅτι ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα, ὅσα ἔχει ἐκστομίσει, γιὰ ἐθνικὴ προδοσία, στὰ νησιά, στὸ Σκοπιανὸ καὶ τὴν ἐξαχρείωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ὡς λαικαστὴς καὶ καταπύγων, κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη, εἶναι ἴδιος ὁ Ψευδαρτάβας, ὁπότε ἀκολουθεῖ καὶ τὴν τύχη του, μαζὶ μὲ τὸν ἀρχηγό του∙ ἡ ἐξαγρίωση ἐναντίον του τῶν ὅσων ἔχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στοὺς δρόμους, ἐνῶ φεύγουν προτροπάδην καὶ τὰ τελευταῖα κομματικὰ στελέχη, μὲ ἀκατανόμαστες φράσεις, διότι διαθέτουν ἀκόμη τὸ ἦθος τους. Ἡ ἑρμηνεία εἶναι ὅτι, αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔχουν κι αὐτὲς ἐκτελοῦν, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν τὰ ἀφεντικά τους τοὺς Ἕλληνες.