Ἐξαφάνιση μεσαίας τάξεως

Ἡ ἐξαφάνιση τῆς μεσαίας τάξεως εἶναι ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῶν Ἀμερικανῶν κερδοσκόπων, μὲ ὄργανό τους τὸν Ναπολεοντίσκο∙ ὅλα τὰ φορολογικὰ μέτρα ἀποβλέπουν στὴν ἐξόντωση τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν ἀγροτῶν, δηλαδή, τῆς ραχοκοκκαλιᾶς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐπιλογὴ δὲν εἶναι τυχαία∙ ὁ Ἑλληνισμὸς παρέμεινε ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος, ὅσο διέθετε ἰσχυρὴ μεσαία τάξη, ἐλεύθερους ἀγρότες, μὲ μεσαῖο κλῆρο, καὶ δυνατὴ βιοτεχνία καὶ οἰκοτεχνία. Αὐτὸ συνέβαινε στὴν ἄμεσο δημοκρατία καὶ στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή, ὅπως καὶ στὸ Βυζάντιο∙ ὅταν ἐξαφανίσθηκαν αὐτὲς οἱ τάξεις, ὁδηγηθήκαμε στὴν ὑποδούλωση στοὺς Ρωμαίους, Φράγκους καὶ Τούρκους. Τὴν ἴδια τακτικὴ ἀκολουθοῦν πάλι οἱ Ἀτλαντιστὲς καὶ οἱ ὑπόδουλοί τους. Δὲν εἶναι εὔκολο, ὅμως, διότι εἶναι σὲ ἐξέγερση ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἀνήκουμε στὴν Εὐρωζώνη.