Ἑλληνικὸ καὶ ἀξιολόγηση

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἔρχεται, ἀλλὰ τὰ ἐμπόδια παραμένουν, μὲ πρῶτο τὸ Ἑλληνικό, καθὼς δὲν προβλέπεται ἡ ἔγκαιρη ἔκδοση ὅλων τῶν ἀπαιτουμένων, ἐνῶ καὶ στὰ ὑπόλοιπα εἶναι μεγάλη ἡ καθυστέρηση στὴν ὑπογραφὴ τῶν διοικητικῶν πράξεων ἐφαρμογῆς τους∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν πιέζουν καὶ πολύ, μᾶλλον διότι γνωρίζουν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἑτοιμόρροπος καὶ προσβλέπουν στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἄλλωστε, ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἄσκησε σκληρὴ κριτικὴ στὸν Πιὲρ Μοσχοβισί, χωρὶς νὰ τὸν κατονομάσει, γιὰ τὰ ἐγκώμιά του στὴν κυβέρνηση, σὲ χωρὶς ἀντίκρυσμα θέματα, καὶ σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους ἡγέτες∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν μάλιστα ἐπιτέθηκε στὸν Γάλλο πρόεδρο, μὲ ἄρθρο του στὸν «Le Monde», στὸ σχέδιό του γιὰ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης, μὲ ἐνοχλητικὴ ἀσάφεια καὶ περισσὴ ἀτλαντικότητα. Ἡ ἐξέγερση ὅμως στὸν κόσμο ἐπιτείνεται, καθὼς ἔγιναν συγκεντρώσεις κατὰ τῶν πλειστηριασμῶν στὴν Θεσσαλονίκη καὶ σὲ συμβολαιογραφικὰ γραφεῖα Ἀθηνῶν.