Εὐρώ, ἀποδοχὴ τοῦ ρεμίνμπι

Στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ρεμίνμπι, ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος, προχώρησε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, καὶ οἱ κεντρικὲς τῶν μελῶν της, στὴν συνέχεια τῆς ἐντάξεως τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος στὸ κάνιστρο τῶν ἐγγυητῶν νομισμάτων τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων∙ τὴν εἴδηση ἀποκάλυψε ἡ Μπούντεσμάνκ, μὲ πολλὲς πολιτικὲς προεκτάσεις. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ κινεζικὸ νόμισμα περιλαμβάνεται στὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα μεγάλης δυτικῆς οἰκονομίας, διότι στὴν Ἀσία πολλὲς κεντρικὲς τράπεζες τὸ ἔχουν ἀποδεχθεῖ∙ ἡ πολιτικὴ διάσταση μετράει περισσότερο, διότι οἱ Ἀσιάτες ἀντικατέστησαν τὸ δολλάριο μὲ τὸ ρεμίνμπι καὶ ἄρχισαν τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπ’ τὸ ἀμερικανικὸ νόμισμα. Ἡ ἀπαξίωσή του θεωρεῖται δεδομένη πλέον στὴν περιοχή, ὅπου καὶ τὰ χρηματιστήρια τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ ἔχουν περισσότερες συναλλαγὲς ἀπ’ ἐκεῖνες τοῦ Λονδίνου καὶ τῆς Γουὼλ Στρήτ∙ ἐπίσης, οἱ χῶρες τῶν ΒΡΙΚΣ, ἀλλὰ καὶ Ἰρὰν δὲν πραγματοποιοῦν ἀπὸ χρόνια τὶς συναλλαγές τους μὲ δολλάρια.