Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ τὴν διακοπὴ χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθερά, στὰ 1,2239 δολλάρια καὶ 135,6150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1334,45, καὶ πετρέλαιο, 68,49. Ἡ ἔκθεση τῆς ἑταιρείας Μελετῶν Oxfam, ὅτι τὸ 1% τῶν πλουσίων τοῦ πλανήτου κατέχει τὸ 82% τοῦ πλούτου του, σχολιάσθηκε ἀρκετά, ἴσως διότι εἶναι ἀναγνώσιμο θέμα∙ ἡ ἀνακατανομὴ τοῦ πλούτου εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο πρᾶγμα στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ἂν καὶ ἴσως ἀμβλυνθεῖ κάπως ἡ ἀνισότης μὲ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως. Στὶς Βρυξέλλες, ὁ Μπαχμοὺντ Ἀμπὰς ἐξασφάλισε τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς πρωτευούσης τῆς Παλαιστίνης, ἀπ’ τὴν Φρειδερίκη Μογκερίνι∙ ἡ Εὐρώπη διαφοροποιεῖται ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ποὺ ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν Ἱερουσαλήμ, ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ. Αὔριο στὸ Νταβὸς θὰ συζητηθοῦν περισσότερα.