Ψυχρολουσία ἀπὸ Εὐρωπαίους

Ἡ ψυχρολουσία ἀπ’ τὸ Γιούρωγκρουπ πρὸς τὴν κυβέρνηση τῆς προκάλεσε ἀλαλία, ἔστω κι ἂν ἐπιχείρησαν ἀλλοιῶσαι τὶς ἀποφάσεις του∙ ἡ ἄμεση ἐφαρμογὴ τῶν πλειστηριασμῶν καὶ ἡ ταχύτατη ἐπιτάχυνση τῶν ἰδιωτικοποιήσεων καὶ τῆς προσελκύσεως ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ γιὰ περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ φοροεπιδρομή, θεωρεῖται αὐστηρότατη ἐντολή. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται κυριολεκτικὰ στὸ κενό, καὶ μᾶλλον τὸ ἀντιλαμβάνεται τώρα, διότι ὅλο καὶ κάτι ὑποτονθορύζουν στοῦ Μαξίμου, ὅτι τὸ συλλαλητήριο ἔχει ἀπελευθερώσει τὶς δυνάμεις ἀνατροπῆς τους∙ ὁρόσημο θεωρεῖται τὸ ἑπόμενο τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ πολλοὶ δὲν ἀποκλείουν τὴν δραπέτευσή του νωρίτερα, λόγῳ ἐγγενοῦς δειλίας. Ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι τους στὴν Ἐπιτροπὴ ἦταν δριμύτατοι στὶς ἐπιταγές τους, δὲν ὑπάρχει ἔξοδος ἀπ’ τὴν ἐπιτήρηση καὶ τὴν κρίση, ἂν δὲν προχωρήσουν οἱ μεταρρυθμίσεις στὸ δημόσιο∙ δηλαδή, ὁ πρωθυπουργὸς ὑποχρεώνεται, ἑκὼν ἄκων, νὰ ἀποκοπεῖ ἀπ’ τοὺς τελευταίους πιστοὺς ὀπαδούς του, τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους.