Νταβός, παρουσία Εὐρωπαίων

Ἡ δυναμικὴ παρέμβαση στὸ Νταβὸς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ἔδωσαν τὸν τόνο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, μαζὶ μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Ναρέντρα Μόντι∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες διατράνωσαν τὴν πίστη τους στὶς δυνατότητες γιὰ ἴσες εὐκαιρίες, κοινωνικὴ ἰσότητα, μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος. Οἱ θέσεις τους συζητήθηκαν εὐρύτατα, στὶς διάφορες ὁμάδες καὶ στὰ παρασκήνια∙ προσέφερε ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων τὴν αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία του, γιὰ πρώτη φορὰ μὲ τόση ἔμφαση σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Στὴν πράξη σκιαγράφησαν τὴν πορεία τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἑνώσεως τῆς Εὐρωζώνης, μαζὶ μὲ τὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική∙ ἐπιβεβαίωσαν, ἔτσι, τὴν διαφοροποίησή τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανική, καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους προστασίας τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, δηλαδὴ καὶ τῶν ἑλληνικῶν. Μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος, κάνει πὼς δὲν καταλαβαίνει, διόιτι εἶναι δέσμιος τῆς ἀμεικανοδουλείας του…