Ἰνδίες, αὐτόνομη παρουσία

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἰνδοῦ πρωθυπουργοῦ, στὰ ἐγκαίνια τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός, στὰ ἰνδουιστικὰ κι ὄχι στὰ ἀγγλικὰ ἑρμηνεύθηκε ὡς ἔνδειξη πλήρους χειραφετήσεως τῆς μεγάλης χώρας του ἀπ’ τὴν ἀποικιοκρατία∙ στὶς Ἰνδίες ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ πολλὲς γλῶσσες στὰ κρατίδια τους, ἐνῶ ὡς κοινὴ ὅλων χρησιμοποιοῦταν ἡ ἀγγλική, ἀπότοκος τῆς κυριαρχίας τῶν Ἄγγλων ἐπὶ διακόσια χρόνια. Τὰ τελευταῖα ἔτη ὅμως προβάλλεται ἡ ἰνδουιστική, ἡ πλέον διαδεδομένη μὲ μεγάλη διαφορὰ ἐθνικὴ γλῶσσα, διότι ἐξυπηρετεῖ καλύτερα τὶς ἀνάγκες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ διότι ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀπεξαρτήσεώς της ἀπ’ τὸ θλιβερὸ παρελθόν∙ πολλοὶ ἑρμήνευσαν τὴν κίνηση ὡς ἀπαρχὴ χειραφετήσεως καὶ ἄλλων πρώην ἀποικιῶν ἀπ’ τὴν ἀγγλικὴ ἢ ἄλλη γλῶσσα. Οἱ ἀναδυόμενοι δείχνουν ὅτι ἀπαλλάσσονται ἀπ’ τὶς δουλεῖες τοῦ παρελθόντος∙ ἀπομένει ἡ πράξη ἀποδεῖξαι σὲ ποιὸ βαθμὸ αὐτὸ θὰ γίνει γεγονὸς μὲ εὐθεῖες τὶς διεθνεῖς ἐπιπτώσεις του.