Ἀπόδειξη πολιτικῆς ἀνυπαρξίας Ναπολεοντίσκου

Τὴν ἀπόλυτη πολιτικὴ ἀνυπαρξία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέδειξαν οἱ συναντήσεις του μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγούς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη ἀναζητήσεως τρόπων διαφυγῆς καὶ ἀνακτήσεως χαμένου ἐδάφους, ἂν γίνεται∙ οἱ σοβαροὶ δημοσκόποι τοῦ ἐπισήμαναν τὴν δραματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται, ἀμέσως μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ τὴν ἀπόρριψη ἐκ μέρους του τῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς χώρας στὰ ἐθνικὰ θέματα. Τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα ἐπιμένουν, ὅπως ἀναφέρουν ἔγκυρες πληροφορίες, διότι ἐπίκειται τὸ συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ στὸ Σύνταγμα∙ οἱ δημοσκόποι πιέζουν γιὰ ἀλλαγὴ πορείας, διότι, ἰσχυρίζονται, τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει ἀλλάξει ἄρδην τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδιαιτέρως στοὺς χειρισμοὺς τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Οἱ προχθεσινὲς δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, μετὰ τὶς συναντήσεις μὲ τοὺς ἀρχηγούς, προσθέτουν, ἀντιστοιχοῦν στὴν προηγούμενη πολιτική του, πρὶν ἀπ’ τὴν Θεσσαλονίκη, ὅταν ἡ κλειστὴ ὁμάδα γύρω του τὸν βαυκάλιζε μὲ διαβεβαιώσεις ὅτι ἐλέγχει τὸ πολιτικὸ παιχνίδι καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνατρέψει σχετικὰ εὔκολα τὶς τάσεις τῶν δημοσκοπήσεων. Αὐτά, «ξεχᾶστε τα», ἐπιμένουν, ἀλλὰ χρειάζεται διέξοδος καὶ μάλιστα σύντομα, μέσα στὴν ἑβδομάδα∙ ἐὰν στὸ Σύνταγμα συγκεντρωθοῦν πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο κόσμος, ἐνῶ ὅπως δείχνουν οἱ μετρήσεις μᾶλλον θὰ εἶναι περισσότεροι, τότε μόνον τὴν θύρα ὑπηρεσίας ἔχει ἡ κυβέρνηση, οὔτε κἂν δυνατότητα ἡρωικῆς ἀποδράσεως.

Οἱ χειρισμοὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα ἀποδεικνύονται ἐγκληματικοὶ γιὰ τὴν χώρα∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὡς ἐκφραστὴς τοῦ μοναδικοῦ μεγάλου κόμματος καὶ μὲ ἐξασφαλισμένη τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία ὅποτε κι ἂν γίνουν ἐκλογές, ὄχι μόνο τοῦ ἀπαγόρευσε τὴν διαχείρισή τους, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπισήμανε αὐστηρότατα τὴν ἐπακόλουθη λογοδοσία∙ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ κατάλαβε αὐτό, ἂν καὶ κάποιοι νουνεχεῖς στὸν περίγυρό του τοῦ τὸ ἐπισημαίνουν, ὅπως κυκλοφορεῖ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους. Φαίνεται ὅτι τὸ φάντασμα τοῦ ψυχοπαπποῦ του τὸν ἐλέγχει ἀπολύτως καὶ θὰ τὸν πάρει μᾶλλον μαζί του στὴν λογοδοσία καὶ στὶς μόνιμες διακοπές… Φυσικά, προέχουν σὲ αὐτὸ καὶ οἱ ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις του, ὅπως συνέβη καὶ στὸν ψυχοπαπποῦ του. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν διασφάλιση τοῦ κρατιδίου, ὡς βάση τους κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Ἀλβανίας, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συγκράτηση τῆς Τουρκίας στὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τους, μὲ παραχωρήσεις πρὸς αὐτὴν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἀντίθετη γνώμη, ἢ μᾶλλον δὲν ἔχει κἂν γνώμη, ἀφοῦ τὴν τριετία μόνο τὴν ἀτλαντικὴ ὑποδούλωση ὑπηρέτησε πιστά∙ τὸ ἀδιέξοδο ὅμως τῆς πολιτικῆς αὐτῆς εἶναι ἐμφανέστατο πλέον, ἀκόμη καὶ σὲ κάποιους κυβερνητικούς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔμφυτη δειλία καὶ ἀναποφασιστικότης ἐπίσης, ἐξ οὗ καὶ ὁ παραληρηματικὸς λόγος…

Τὸ ναυάγιο τῶν οἰκονομικῶν προβλέψεων καὶ ἡ ἀπόλυτη κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τῶν Ἑλλήνων συμπληρώνουν καὶ ἐπαυξάνουν τὴν ἀγανάκτησή τους στὰ ἐθνικὰ θέματα∙ «ξεπουλάσει τὴν Μακεδονία μας καὶ ἐμᾶς μᾶς καταντάει θεόπτωχους», λένε ἐπιγραμματικὰ στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα. Ὁ λαὸς δὲν ἀντιλαμβάνεται τὸ συστηματικὸ πρόγραμμα, γιὰ οἰκονομικὴ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ πλήρη ἀφελληνισμὸ τῆς χώρας, ἔστω κι ἂν τὰ βλέπει στὴν καθημερινότητά του καὶ στὴν μεθοδευμένη ἀγραμματοσύνη τῆς ἐκπαιδεύσεώς μας, ἀλλὰ τοῦ κεντρίζει τὶς εὐαίσθητες χορδές του ἡ μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα∙ ὅπως ἐξελίχθηκαν ὅμως τὰ πράγματα, ὅλα ἀπετέλεσαν ἑνιαῖο παράγοντα στὶς ἀντιδράσεις του καὶ δὲν τὰ διαχωρίζει. Ξεκινάει ἀπ’ τὰ προάστεια καὶ τὶς ἄλλες πόλεις γιὰ τὸ συλλαλητήριο τῆς Μακεδονίας καὶ βροντοφωνάζει γι’ αὐτό, ἀλλὰ μέσα του, πολλὲς φορὲς ἀσυναίσθητα, μετρᾶνε ἡ καχεξία τῆς καθημερινότητός του, ὁ περιορισμὸς ἀκόμη καὶ τῶν βασικῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ στέρηση τῶν παιδιῶν του, μὲ τὶς λίγες ἀνέσεις ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος τουλάχιστον στὴν μεταπολίτευση, ὅπως καὶ ἡ ἀδυναμία του προσφέρειν τὰ ἀπαραίτητα στοὺς ἡλικιωμένους γονεῖς του∙ οἱ συνθῆκες αὐτὲς εἶναι ἡ καθημερινότητά του ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλὰ τώρα ξεχείλισε τὸ ποτῆρι καὶ ἡ ὀργὴ δὲν συγκρατεῖται μὲ τίποτε. Ἡ ἔκρηξη ἄρχισε καὶ δὲν ἀποτρέπεται μὲ κανέναν τρόπο πιά.

Ἡ ἀπομόνωση στὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ ἄλλο χαρακτηριστικὸ τῆς τωρινῆς συγκυρίας∙ στὸ Νταβὸς ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπήλαυσε τὴν συντροφιὰ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, καθὼς παρακολουθοῦσαν τὶς ἐμφανίσεις τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, ἀλλὰ καὶ βίωνε τὴν ἄρνησή τους τοῦ νὰ συναντηθοῦν μαζί του∙ εἶναι πολὺ σπάνιες οἱ περιπτώσεις, ἂν ὄχι καὶ ἀδύνατες, σὲ διεθνῆ συνάντηση, μὲ ὅλα τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος πάνω τους, οἱ ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν τῆς ὅποιας ἑνότητος, τῆς Εὐρωζώνης στὴν περίπτωσή μας, νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν προβολὴ τῆς ὁμάδος τους στὴν παγκόσμια κοινότητα, καὶ νὰ ἀρνοῦνται ταυτοχρόνως τὴν ἔστω καὶ στιγμιαία συνάντησή τους μὲ κάποιον ἑταῖρο τους, ὅταν μάλιστα αὐτὸς φέρει μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ ἡ χώρα του τὸ πιὸ εὐαίσθητο μέρος τῶν συνόρων της, δηλαδή, τὰ σύνορα τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ἡ ἀπόφαση γιὰ ἀπομόνωσή του, ἐξομολογοῦνται οἱ διπλωμάτες τους κυρίως Γαλλίας καὶ Γερμανίας, δὲν ἦταν τυχαία∙ ὀφείλεται στὴν κατάφωρη πλέον σύνδεση τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης μὲ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα σὲ ὅλες τὶς πτυχές τους, καὶ μὲ τὴν παταγώδη ἀποτυχία της τὴν τριετία∙ μεταξύ τους οἱ διπλωμάτες σχολιάζουν σαρκαστικὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ Μεγάρου Μαξίμου τοῦ νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι, τὰ καλὰ λόγια ποὺ ἐλέχθησαν, εἶχαν τὴν μορφὴ παραινέσεως πρὸς τὸν κακό μαθητή, ἀλλὰ κι αὐτὰ παρερμηνεύθησαν.

Ἡ βεβαιότης, ὅτι ἔχουν ἐκπέσει σὲ παρεισάκτους τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ζωῆς, ὅπως καὶ τῆς ἑλληνικῆς, εἶναι διάχυτη στοὺς πολιτικοὺς κύκλους∙ «στὰ τυφλὰ βαδίζουν», λέγεται μετ’ ἐπιτάσεως∙ ἀλλάζουν τακτικὴ πολλὲς φορὲς καὶ τὴν ἴδια μέρα, ἀλλὰ διαπιστώνουν πάντοτε, ὅτι σπᾶνε τὰ μοῦτρα τους. Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς δὲν τοὺς βοηθάει πλέον σὲ τίποτε, ἀλλὰ περισσότερον τοὺς κάνει κακό∙ αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ γνώμη τῶν σοβαρῶν δημοσκόπων γύρω τους. Ἀλλὰ ἡ κλειστὴ ὁμάδα τῶν συμβούλων τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν ἀκούει τίποτε∙ ἀκολουθεῖ τὴν γνωστὴ ἀπ’ τὴν ἱστορία μοῖρα τῶν αὐλοκολάκων, διότι γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι, ἂν ἀντιληφθεῖ τὴν πραγματικὴ κατάσταση καὶ ἀλλάξει πολιτικὴ ὁ πρόεδρός τους, τὰ πρῶτα θύματα θὰ εἶναι οἱ ἴδιοι∙ εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν γνωρίζουν οὔτε ἱστορία οὔτε καὶ ψυχολογία, παρὰ ἔχουν διαίσθηση, ὅπως ὅλα τὰ τρομαγμένα ζῶα καὶ βλέπουν μπροστά τους τὴν κόλαση. Εἶναι οἱ μόνοι, καὶ ἴσως τὸ ἔχουν μεταφέρει καὶ στὸν πρόεδρό τους, ποὺ πιστεύουν, ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θὰ κάνει πράξη τὴν λογοδοσία καὶ οἱ πρῶτοι ὕποπτοι εἶναι αὐτοί, διότι γνωρίζουν σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειες τὶς παρανομίες τους καὶ τὰ σκάνδαλα τους∙ ὡς μέσον αὐτοσυντηρήσεως ἀντιδροῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὅπως ὅλα τὰ ἄγρια ζῶα καὶ οἱ βάρβαροι. Δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε ἀπ’ αὐτά.