Κατηγορίες γιὰ τὶς ἐκλογὲς

Οἱ κατηγορίες γιὰ παρέμβαση στὶς ἐκλογές τους εἶναι ἀμοιβαῖες πλέον μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας∙ στὴν Οὐάσιγκτον ἡ ἔρευνα τοῦ Εἰδικοῦ Ἀνακριτοῦ, γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, συνεχίζεται καὶ ἀναμένεται ἡ ἔνορκη κατάθεση τοῦ προέδρου∙ τὸ Κρεμλίνο ἀπάντησε, μὲ τὴν καταγγελία, ὅτι οἱ ἐκθέσεις τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τὸν τρόπο διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν στὴν χώρα ἀποτελοῦν εὐθεῖα παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά του. Οἱ Ρῶσοι ἀντιδροῦν πλέον κατὰ τῆς ἀμερικανικῆς προπαγάνδας, ὁπότε τὸ θέμα περιπλέκεται καὶ μεταφέρεται στὶς ἀντεγκλήσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ τὶς προεκτάσεις τους ἀναπόφευκτες∙ ἡ Μόσχα ἀποφάσισε νὰ ἀπαντήσει μὲ τὸ ἴδιο νόμισμα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὁπότε θὰ ἔχει καὶ συνέχεια. Οἱ μεγάλες δυνάμεις ὀφείλουν τὴν ἐπιβίωσή τους στὶς μυστικές τους ὑπηρεσίες πρῶτα καὶ μετὰ στὰ ὑπόλοιπα.