Δεδομένη στασιμότης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας

Ἡ στασιμότης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη στὶς Βρυξέλλες, ἀλλὰ καὶ πρόσθετος αἰτία, πέραν τοῦ Μακεδονικοῦ, τῆς λαϊκῆς ἀγανακτήσεως∙ γι’ αὐτὸ ἐμφανίζονται πιὸ δύσπιστοι πρὸς τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἀλλὰ περιμένουν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα γιὰ τὸ 2017, ὥστε νὰ ἀπαντήσουν ἐμπεριστατωμένα∙ ἤδη οἱ λιανικὲς πωλήσεις τὸ τέταρτο τρίμηνο ὑποχώρησαν κατὰ 2,9% καὶ τῶν πολυκαταστημάτων κατὰ 7,9%, δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες περιορίζουν ἀσφυκτικὰ καὶ τὶς ἀνελαστικὲς δαπάνες τους. Τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο μὲ βελτίωση εἶναι ἡ μείωση τῆς ἀνεργίας, ἀλλὰ αὐτὸ ὀφείλεται στὴν μαζικὴ μετανάστευση στελεχῶν μας καὶ στὴν νόθευση τῶν στατιστικῶν στοιχείων, ἐμφανίζοντας τὴν μερικὴ ἀπασχόληση ὡς γενική∙ ἡ ὀργὴ ὅμως τοῦ λαοῦ δὲν ἀνακόπτεται καὶ αὐτὸ φαίνεται στὶς ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις. Ἡ ἀποκορύφωση ἔρχεται στὸ συλλαλητήριο τοῦ Συντάγματος.