Συστράτευση τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐκστρατεία διαφυλάξεως τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἀπότοκος τῆς ἡρωικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ἱστορία της∙ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν τελευταία στιγμὴ προσχώρησε στὴν μεγάλη μερίδα τῶν ἱεραρχῶν καὶ τίμησε τοὺς ἀγῶνες τους στὴν δισχιλιετῆ πορεία τους, μὲ κάποιους καὶ σήμερα νὰ διαφοροποιοῦνται∙ λογικὸ εἶναι, πάντα ὑπῆρχαν καὶ οἱ προσκυνημένοι στοὺς Φράγκους ἢ στοὺς Τούρκους, αὐτὸ καταλαβαίνει ὁ κόσμος. Τὸ συλλαλητήριο ἐκφράζει πλέον τὸν πόθο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπ’ τὴν χειρότερη κυβέρνηση τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, μὲ σαφῆ ἀπόκλιση πρὸς τὸν φασισμὸ καὶ τὸν ὁλοκληρωτισμό. Ἡ Δευτέρα εἶναι μία ἄλλη μέρα…