Ἀγγλία, σκιαγράφηση Brexit

Τὴν ἔγκαιρη σκιαγράφηση τῆς πολιτικῆς τοῦ Brexit ζητοῦν ἀπεγνωσμένα οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες τοῦ Σίτυ κυρίως ἀπ’ τὴν βρεταννικὴ κυβέρνηση, γιὰ νὰ χαράξουν τὴν μελλοντικὴ πολιτική τους∙ ἡ Τερέζα Μαίυ ὅμως παραμένει δέσμια τῶν ἀντιμαχομένων τάσεων στὸ Συντηρητικὸ κόμμα καὶ ἀδυνατεῖ στὴν λήψη ἀποφάσεων. Ἡ φυγὴ ἑταιρειῶν καὶ ὑπαλλήλων πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις κλιμακώνεται, ἐνῶ Φραγκφούρτη καὶ Παρίσι διαγκωνίζονται γιὰ τὴν προσέλκυση τῶν περισσοτέρων, ἂν καὶ ἡ γερμανικὴ οἰκονομικὴ πρωτεύουσα προηγεῖται∙ οἱ προσπάθειες τῆς πρωθυπουργοῦ γιὰ ταύτιση μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἔχει ἀντίκτυπο στὴν πράξη, διότι καὶ ἡ Οὐάσιγκτον τὴν θεωρεῖ καὶ εἶναι δευτερεῦον παράγων στὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο, ἐνῶ ἀποδυναμώνεται συνεχῶς ἡ διεθνὴς παρουσία της. Οἱ σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι ἡ καθοριστικὴ δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας της, ἀλλὰ ἡ κοινὴ γνώμη διέπεται ἀκόμη ἀπ’ τὸ αὐτοκρατορικό της παρελθὸν καὶ ἀδυνατεῖ νὰ προσγειωθεῖ στὴν δεινὴ ρηχὴ πραγματικότητα.