Ἀπομόνωση, σοβαρώτατη ἐνόχληση τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ πλήρης ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Εὐρωζώνη εἶναι δεδομένη, ἀφοῦ καὶ οἱ ἀριστεροὶ φίλοι του τὸν ἀποκηρύσσουν, ἀλλὰ ἡ ἐνόχληση τῶν κυβερνήσεων γιὰ τὶς παραχωρήσεις στὸ Σκοπιανὸ συζητοῦνται εὐρύτατα∙ γνωρίζουν ἄριστα στὴν Εὐρώπη, ὅτι ἡ λύση ἀποβλέπει στὴν μετατροπὴ τοῦ κρατιδίου σὲ ἀμερικανικὴ βάση κατὰ τῆς αὐτόνομης διεθνοῦς παρουσίας της καὶ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐξυπηρετεῖ παντοιοτρόπως τὴν πολιτικὴ αὐτή. Ἀκόμη καὶ ἡ μειοδοσία ἀπέναντι στὴν Τουρκία συζητεῖται μεταξύ τους. Ὅταν ἡ Ἄγκυρα διεκδικεῖ τὰ Ὕμια, ἑλληνικὸ ἔδαφος, θεωρεῖται πρόκληση πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, διότι τὰ ἑλληνικὰ εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα∙ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους εἶναι γνωστό, ὅτι αὐτὸ ἔχει ἐπισημανθεῖ ἐπανειλημμένως στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ διαπιστώνουν τὴν ἀδιαφορία τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης. Τὸ θεωροῦν πάρθιον βέλος ἐναντίον τους…