Γερμανία, τελικὴ συμφωνία

Στὴν τελικὴ συμφωνία, γιὰ τὸν μεγάλο συνασπισμό, καταλήγουν οἱ Χριστιανοδημοκράτες καὶ οἱ Σοσιαλδημοκράτες στὴν Γερμανία∙ ἤδη συμφώνησαν γιὰ τὸ κλίμα, μὲ μείωση τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος τὸ 2020, κατὰ 40%, τῶν ἐπιπέδων τοῦ 1990, καὶ κατὰ 55%, τὸ 2030, μὲ ἐπέκταση σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες ποὺ χρησιμοποιοῦν προϊόντα ἄνθρακος, ἐνέργεια, μεταφορές, γεωργία, ἔργα ὑποδομῆς. Ταυτοχρόνως ἄρχισε καὶ ἡ συγκρότηση τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Βουλῆς, ὅπως τῆς ἁρμοδίας γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ στὴν ὁποία ἐξελέγη ἀκροδεξιὸς βουλευτής, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ τρίτου κόμματος, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ παράδοση, ἀλλὰ Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι καὶ Κομμουνιστὲς ἀπεῖχαν τῆς ψηφοφορίας. Τὸ Βερολίνο δίδει τὸ παράδειγμα γιὰ τὸ κλίμα στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο καὶ ἰδιαιτέρως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἡ ἐπιβίωσις τῆς ἀνθρωπότητος ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, διότι διαφορετικὰ ὁ ἔλλογος πλανήτης Γῆ θὰ πετάξει ἀπὸ πάνω του τὸ ἐνοχλητικὸ ζωύφιο, ἄνθρωπον.