Εὐρώπη, γιὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ

Οἱ Εὐρωπαῖοι διπλωμάτες στὸ Ἰσραὴλ συνέταξαν εἰδικὴ ἔκθεση γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς κυβερνήσεις τους∙ ἡ ἔκθεση, 49 σελίδων, ἀποτελεῖ εὐθεῖα ἀπάντηση πρὸς τὴν ἀναγνώριση τῆς ἱερᾶς πόλεως ὡς πρωτευούσης τοῦ Ἰσραὴλ ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο. Οἱ Εὐρωπαῖοι ὑπογραμμίζουν, ὅτι ἡ λύση στὸ Παλαιστινιακὸ πρέπει νὰ δοθεῖ στὰ πλαίσια τῆς συμφωνίας τοῦ Ὄσλο καὶ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν δύο κρατῶν ὡς ἀνεξαρτήτων καὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτευούσης των, δυτικῆς καὶ ἀνατολικῆς∙ ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν δύο κρατῶν εἶναι ἡ μοναδικὴ λύση γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ δυσκολωτέρου προβλήματος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἡ ἔκθεση ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἑνιαία παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων στὸ Παλαιστινιακό, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη διαφοροποίησή τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική∙ ἡ παρέμβαση συζητεῖται εὐρύτατα στὶς πρωτεύουσες ὅλων τῶν μεγάλων κρατῶν, ἔστω κι ἂν ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τὸ ἔχει ἀποκρύψει ἐπισταμένως.