Πολωνία, ἀκραῖος δρόμος

Τὸν ἀκραῖο καὶ μοναχικὸ δρόμο, τῆς ἀπομακρύνσεώς της ἀπ’ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀμερικὴ καὶ περισσότερο τὴν Ρωσία, ἀκολουθεῖ ἡ Πολωνία∙ ἡ δεξιὰ κυβέρνηση, ὄχι μόνο ψηφίζει νόμους, γιὰ ἔλεγχο τῆς δικαιοσύνης, παρὰ τὴν ἀντίθεση τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ προχώρησε καὶ στὴν νομοθετικὴ ἀπαλλαγὴ τῶν συμπατριωτῶν της ἀπὸ εὐθύνες τους στὸ ὁλοκαυτώμα. Στὸ τελευταῖο οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν οἱ πιὸ ἀπόλυτες, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ὑποχώρησε∙ μάλιστα, μετὰ τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ φιλορώσου, ἀλλὰ καὶ εὐρωσκεπτικιστή, Τσέχου προέδρου δὲν κρύβει ὁ κυβερνητικὸς τύπος τῆς Βαρσοβίας τὴν ἱκανοποίησή του. Οἱ δύο χῶρες, μαζὶ μὲ τὴν Οὐγγαρία ἀποτελοῦν τοὺς δυσκολώτερους ἑταίρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐνῶ δείχνουν ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται κἂν γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ Ἐπιτροπὴ τηρεῖ πλέον ἀποστάσεις ἀπέναντί τους, διότι τὰ ὅποια μέτρα ἐναντίον τους προϋποθέτουν ὁμοφωνία, ἀλλὰ εἶναι τρεῖς καὶ ὑποστηρίζονται μεταξύ τους…