Πρὸς πυρηνικὸ ἀνταγωνισμὸ

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου γιὰ αὔξηση τῆς πυρηνικῆς ἑτοιμότητος τῆς χώρας του, θεωρεῖται ὡς ἀπαρχὴ νέου πυρηνικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, μὲ ἀπρόβλεπτες διεθνεῖς ἐπιπτώσεις∙ Μόσχα καὶ Πεκῖνο προειδοποίησαν ὅτι, δὲν θὰ μείνει ἀναπάντητη ἡ πρόκληση, ἐνῶ κατηγοροῦν τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι ἔχει ἀποχωρήσει ἀπ’ τὴν διεθνῆ συνθήκη ἀποπυρηνικοποιήσεως. Ὁδηγεῖται ἔτσι ἡ ἀνθρωπότης σὲ ἐπιστροφὴ στὸν ψυχρὸ πόλεμο καὶ στὴν ἰσορροπία τοῦ τρόμου∙ σήμερα διαθέτουν πυρηνικὲς κεφαλές, 7000, Ρωσία, 6800, Ἀμερική, 300 Γαλλία, 270, Κίνα, 235, Βρεταννία καὶ ἄλλες λιγώτερες, Ἰσραήλ, 100, Βόρειος Κορέα, 20∙ ὁ ἀνταγωνισμὸς ἀναφέρεται, ὄχι στὸν ἀριθμὸ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων, ὅσο στὴν κατακευὴ τελειοτέρων, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει καὶ κλιμάκωση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Φυσικά, οἱ διεθνεῖς συνθῆκες δὲν εἶναι οἱ ἴδιες καὶ ἡ Ἀμερικὴ δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ ὑπερδύναμη∙ ὁ πολυπολικὸς κόσμος εἶναι γεγονός, τόσο στὴν οἰκονομία ὅσο καὶ στὴν πολιτική. Οἱ ἄλλοι μεγάλοι δὲν ἀποδέχονται τὴν πόλωση.