Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἀμερικανικὴ ἐξαγγελία γιὰ πυρηνικὸ ἀνταγωνισμό∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2443 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,5550 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1345, καὶ πετρέλαιο, 67,76. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται, ὅτι ἡ ἀνακοίνωση τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ ἀνανέωση τοῦ πυρηνικοῦ της ὁπλοστασίου, θὰ ἐπιτείνει τὴν τάση της ἀπομονωτισμοῦ καὶ προστατευτισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ ἄμεσες προεκτάσεις στὴν διεθνῆ οἰκονομία, ὁπότε τηροῦν στάση ἀναμονῆς∙ ἡ ἀποχή τους ἀπὸ τοποθετήσεις δὲν εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ προϊδεάζει βαθύτερες ἀνακατατάξεις στὰ σχέδιά τους∙ ἡ ἀλληλεγγύη τῶν ἀναδυομένων μὲ τὶς Ρωσία καὶ Κίνα θεωροῦνται ὡς ἔνδειξη ἀμύνης τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας. Ὁ πάπας ὑποδέχθηκε χθὲς τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὸ Βατικανό, μὲ ἔκκληση γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Συρία, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων στὸ Ἀφρίν∙ ἀλλὰ πρόοδος δὲν σημειώνεται, καθὼς αὐξήθηκαν σὲ δεκαπέντε οἱ νεκροὶ Τοῦρκοι στρατιῶτες μέχρι στιγμῆς.