Κύπρος, νίκη Ἀναστασιάδη

Ἡ ἐπανεκλογὴ τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη στὴν Κύπρο θεωρεῖται ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν συνέχιση τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου, μὲ ὅλα του τὰ προβλήματα∙ ἡ Ἄγκυρα δὲν φαίνεται διατεθειμένη ἐπιτρέψαι στοὺς Τουρκοκυπρίους τὴν συμφωνία γιὰ λύση τοῦ θέματος. Ἀλλά, οἱ ἀλλαγὲς στὶς διεθνεῖς ἰσορροπίες καὶ ἡ ἐξασθένιση τοῦ ρόλου τῆς Ἀμερικῆς στὴν περιοχή, μαζὶ μὲ τὴν διαμάχη της μὲ τὴν Τουρκία γιὰ τὸ Κουρδικό, ἴσως ὑποχρεώσουν τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν σὲ κάποιους συμβιβασμούς∙ τὸ Κυπριακὸ εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὸ πρόβλημα, ὄχι μόνο ὡς μέλος τῆς μεγαλονήσου καὶ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔνταξή της στὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα. Ἡ Εὐρώπη ἀποκτᾶ τὴν αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία της, μὲ πρώτη δοκιμή της, τὰ σύνορα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου.