Γερμανία, τελικὴ συμφωνία

Ἡ τελικὴ συμφωνία γιὰ τὸν μεγάλο συνασπισμὸ στὴν Γερμανία ὁλοκληρώνεται, ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ πτώση στὶς κεφαλαιαγορὲς αὐξάνει τὶς πιέσεις στοὺς Χριστιανοδημοκράτες καὶ Σοσιαλδημοκράτες γιὰ τὴν συγκρότηση κυβερνήσεως τὴν κρίσιμη αὐτὴ στιγμή. Στὰ πολιτικά, τῆς Εὐρώπης καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Βαλκανίων ἴσως δὲν κρίνεται καὶ τόσο ἀπαραίτητη, διότι θεωρεῖται ἐπαρκὴς ἡ καγκελάριος ὡς ἐπιβοηθητικὴ στὸν Γάλλο πρόεδρο καὶ στὴν Ἐπιτροπή, ἀλλὰ στὰ οἰκονομικὰ μετράει ἡ γερμανικὴ παρουσία∙ ἤδη οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες πιέζουν ἀφόρητα γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἰσχυρᾶς κυβερνήσεως στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρώπης καὶ αὐτὸ τὸ λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν τὰ δύο μεγάλα κόμματα. Ἄλλωστε οἱ διαβουλεύσεις ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ καὶ ἀπομένουν, κρίσιμα μέν, ἀλλὰ λίγα θέματα∙ ἡ χρηματιστηριακὴ κρίση θεωρεῖται προειδοποίηση γενικοτέρας οἰκονομικῆς ἀναταραχῆς, μὲ τὴν τακτικὴ προστατευτισμοῦ τῆς Ἀμερικῆς, ὁπότε ἡ Εὐρωζώνη καλεῖται ἀναλάβειν εὐθέως τὶς εὐθύνες της στὴν διεθνῆ οἰκονομία…