Πρὸς εὐρωτουρκικὴ διάσκεψη

Ἡ σύγκληση εὐρωτουρκικῆς διασκέψεως κορυφῆς ἀποφασίσθηκε γιὰ τὶς 26 Μαρτίου στὴν Βουλγαρία, μετὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο∙ οἱ δύο πλευρὲς ἀποδέχονται πλέον, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ὁ διάλογος μεταξύ τους καὶ ἡ προσέγγιση καὶ πάλι. Ἡ Ἄγκυρα διαπιστώνει ὅτι ἔχει ἀπομονωθεῖ πλήρως σχεδὸν διεθνῶς, μετὰ καὶ τὴν στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὴν Συρία -μὲ τὴν ἀτυχῆ γιὰ αὐτὴν ἐξέλιξη, καθὼς συναντᾶ ἰσχυρὴ ἀντίσταση ἀπ’ τοὺς Κούρδους- καὶ τὴν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεών της, μὲ τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὶς ἀραβικὲς χῶρες∙ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὸ κράτος δικαίου στὸ ἐσωτερικό της εἶναι τὰ κύρια θέματα. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐλπίζει στὴν σταδιακὴ ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων καὶ στὴν ἀποφυγὴ νέων ὀξυτήτων∙ παραμένουν ὅμως οἱ προκλήσεις του στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ στάση του στὸ Κυπριακό∙ γνωρίζει, ὅτι οἱ λεονταρισμοὶ στὰ σύνορά μας, ἴσως γίνονται ἀνεκτοὶ ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἀλλὰ ὄχι ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ θεωροῦνται καὶ εὐρωπαϊκά.