Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἐπέστρεψαν στὶς ἀνοδικές τους τάσεις, μετὰ τὴν ὑποχώρηση πρὸ διημέρου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2342 δολλάρια καὶ 134,9150 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1337,10, καὶ πετρέλαιο, 66,70. Ἡ ἀντοχὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν κεφαλαιαγορῶν θεωρεῖται ὡς ἡ κυρία ἄμυνα στὶς κερδοσκοπικὲς πιέσεις καὶ τὸ ἀντίβαρο στὶς ἐκποιήσεις τῆς Γουὼλ Στρήτ∙ ἡ νέα δυναμικὴ τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας ἀντανακλᾶται στὴν μικρὴ αὐτὴ κρίση, ἀλλὰ καὶ προετοιμάζει σημαντικὲς ἀλλαγές της. Στὴν συμφωνία τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ τῆς Γερμανίας περιλαμβάνεται καὶ πρόβλεψη γιὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος σὲ Εὐρωπαϊκὸ Νομισματικὸ Ταμεῖο, ὥστε ἡ Εὐρωζώνη ἀποκτῆσαι τοὺς μηχανισμοὺς δικῆς της σταθεροποιήσεως τῶν οἰκονομιῶν της καὶ ἑνὸς ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν∙ ἡ κρίση, ὄχι μόνο ὁδήγησε στὴν ἐπιτάχυνση σχηματισμοῦ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξαγγελία, ὅτι γίνονται ἀποδεκτὲς οἱ γαλλικὲς προτάσεις γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, μετὰ τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις.