Ἀμερική, ἐμπορικὸ ἔλλειμμα

Τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν αὐξήθηκε πέρυσι στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα τοῦ 2008, ἤτοι στὰ 566 δις δολλάρια, μὲ 53 τὸν Δεκέμβριο, ἐνῶ ἐκεῖνο πρὸς τὴν Κίνα ἀνῆλθε στὰ 375 δις∙ ἡ μείωση τῶν φόρων τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση ὁδήγησε σὲ αὔξηση τῶν εἰσαγωγῶν, ἀλλὰ δὲν ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἐξαγωγές. Οἱ διαρθρωτικὲς ἀδυναμίες τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ἐπιδεινώνονται, διότι εἶναι ἀναχρονιστικὴ στὴν δομή της, μὲ τὴν ὑποδομή της σὲ κακὴ κατάσταση∙ οἱ εἰδικοὶ ὑπολογίζουν ὅτι ἀπαιτοῦνται δεκαπέντε τρις γιὰ τὰ μεγάλα ἔργα ὑποδομῆς, αὐτοκινητόδρομοι, ἀεροδρόμια, λιμάνια καὶ ἀκόμη περισσότερο σιδηρόδρομοι, ἀφοῦ ἡ χώρα δὲν διαθέτει κανένα δίκτυο ἠλεκτρικῶν γραμμῶν καὶ πολὺ περισσότερο γρήγορων τραίνων. Οἱ συνέπειες φαίνονται στὸ ἐξωτερικό της ἐμπόριο, μὲ τάση ἀποτόμου ἐπιδεινώσεως, χωρὶς μεταρρυθμίσεις.