Μακρὰ παράταση ἐποπτείας

Τὴν παράταση τῆς ἐποπτείας καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ τρίτου μνημονίου ἐπιβεβαίωσε ὁ Πιὲρ Μοσχοβισί, κατὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τοὺς κυβερνητικούς, διαψεύδοντας τὶς προηγούμενες ὑποσχέσεις του, ἂν καὶ τὸ ὁμόλογο, ἔγινε δεκτὸ στὸ διπλάσιο τοῦ ποσοῦ, ἀλλὰ μὲ ὑψηλὸ ἐπιτόκιο, 3,5%∙ στὴν οἰκονομία διαψεύδεται πλήρως ὁ Ναπολεοντίσκος, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τὴν ἐπικαλεῖται, ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2017 θὰ εἶναι πολὺ χαμηλή. Ἄλλωστε τὸ ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου ἐκτινάχθηκε στὰ ὕψη, λόγῳ κατακορύφου αὐξήσεως τῶν εἰσαγωγῶν∙ τὴν ἐσκεμμένη καθυστέρηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ὑπερφορολόγηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων τὴν πληρώνουμε πανάκριβα. Ἡ ἄδεια στὸν δολοφόνο τρομοκράτη ἐπιδεινώνει τὴν θέση του, διότι οἱ ὁμοϊδεάτες του ἔχουν ξεκόψει ὁριστικὰ ἀπ’ τὴν ἀριστεροακροδέξια παράταξη καὶ ἀναζητοῦν προσβάσεις σὲ ἄλλα σχήματα γιὰ τὴν ἔκφρασή τους, καθὼς θεωροῦν τοὺς κυβερνῶντες ὡς ὄργανα τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Ψάχνονται ἐναγωνίως πρὸς κάθε κατεύθυνση…