Ἐμπορικὸς πόλεμος ἐν ὄψει

Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος, Ἀμερικῆς καὶ Κίνας, ἔχει ἀρχίσει στὴν πράξη∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέβαλε πρὸ ἡμερῶν αὔξηση τῶν δασμῶν κατὰ 30% στὰ κινεζικὰ φωτοβολταϊκὰ καὶ 50% στὰ κορεατικὰ πλυντήρια. Τὸ Πεκῖνο προχθὲς ἀπάντησε, μὲ ἀγωγὴ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου ἐναντίον τῶν ΗΠΑ, ἐπικαλούμενο τὸ δικαίωμά του γιὰ ἀντίμετρα∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν σχολίασαν τὴν ἀπάντηση, ἀλλὰ τὸ ἐμπορικό τους ἔλλειμμα ἀνῆλθε πέρυσι στὸ ὑψηλότερο ποσό, 566 δις δολλάρια, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 377 πρὸς τὴν Κίνα. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἰσχυρίζονται , ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ἀντικατάσταση στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορὰ τῶν εἰσαγομένων προϊόντων, μὲ τὴν ἐπιβολὴ προστατευτικῶν μέτρων∙ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς ἀντικαταστάσεώς των στὶς ἴδιες ποσότητες καὶ τιμές, διότι ἔχει ἀποδιαρθρωθεῖ ἡ παραγωγική της ὑποδομή. Ἀπαιτοῦνται ἐπενδύσεις δεκαπέντε τρις δολλαρίων γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ὑποδομῆς τῆς χώρας, ἀναφέρεται στὶς εἰδικὲς μελέτες τους.