Συρία, τουρκικὸ ἀδιέξοδο

Τὴν διέξοδό της ἀπ’ τὴν εἰσβολή της στὴν Συρία φαίνεται ὅτι ἀναζητάει ἡ Ἄγκυρα, καθὼς ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν ζήτησε ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του∙ ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὸ Ἀφρὶν μᾶλλον βαλτώνει, διότι ἡ ἀντίσταση τῶν Κούρδων μαχητῶν εἶναι πολὺ ἰσχυρὴ καὶ διευκολύνεται ἀπ’ τὸ ὀρεινὸ καὶ δύσβατο ἔδαφός του. Ἡ διενέργεια ἀντιπερισπασμοῦ στὸ Μανμπίζ, ἑκατὸ χιλιόμετρα ἀνατολικά, δὲν εἶναι δυνατή, διότι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἀποσύρουν τοὺς ἄνδρες τους καὶ ὁ κίνδυνος ἀμερικανοτουρκικῆς ἐμπλοκῆς εἶναι ἄμεσος∙ ἄλλωστε, οἱ κουρδικὲς δυνάμεις, ὑποστηριζόμενες ἀπὸ Ἀμερικανούς, διενήργησαν ἐπιθέσεις κοντὰ στὸ Ντεϊρ Ἀλζοὺρ κατὰ τῶν συριακῶν κυβερνητικῶν θέσεων, μὲ ἑκατὸ νεκρούς, κατὰ τὸ ἀνακοινωθέν τους. Ἡ ἐνέργεια δείχνει πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον δὲν πρόκειται ἐγκαταλεῖψαι τοὺς συμμάχους της στὴν χώρα, τοὺς ὁποίους ὑποστηρίζει ἐνεργῶς καὶ τὸ Ἰσραήλ∙ οἱ Κοῦρδοι ἀποκτοῦν δυνατότητα αὐτονόμων παρεμβάσεων καὶ μέσα στὴν Τουρκία.