Κεφαλαιαγορά, στήριξη εὐρὼ

Ἡ διεθνὴς κεφαλαιαγορὰ ἐπέδειξε τὴν παρελθοῦσα ἑβδομάδα ἰσχυρὴ στήριξη πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, ὡς τὸ μοναδικὸ σχεδὸν ὀχυρό της, μετὰ τὴν κατάρρευση σὲ Ἀμερικὴ καὶ Ἀσία∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο, ὅπου οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, κύρως Φραγκφούρτης καὶ Παρισίων, παρουσιάζουν τόση ἀντοχὴ ἀπέναντι στὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις καὶ στὴν εὔκολη ὑποχώρηση στὴν Γουὼλ Στρὴτ καὶ στὸ Τόκυο. Οἱ ἔγκυροι διεθνεῖς οἰκονομικοὶ σχολιαστὲς κατέγραψαν τὴν ἀλλαγή, ὡς καμπὴ στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ οἱ ἀτλαντικοὶ κύκλοι τὴν τελευταία εἰκοσαετία προέβλεπαν πέντε φορὲς τὴν ἑβδομάδα τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ εὐρώ, μὲ τὶς ὑπογραφὲς δεκάδων βραβείων Νόμπελ. Τώρα ἐβουβάθησαν ὅλοι τους, ἔπαθαν ἀλαλία, ἐνῶ ὁ ἐκκεκντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἄγνωστο πρὸς τὸ ποὺ ὁδηγεῖ τὴν οἰκονομία τους∙ ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση ἀπαιτεῖ ἄλλη οἰκονομικὴ ἀντίληψη, ποὺ ἀπουσιάζει ἀπ’ τοὺς σοφοὺς τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ἀναφύεται στὴν Εὐρώπη.