Γερμανία, νέα κυβέρνηση

Ἡ νέα κυβέρνηση στὴν Γερμανία ἔχει δρομολογηθεῖ, ἂν καὶ ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ ἀποφάσισε νὰ παραιτηθεῖ ἀπ’ τὴν προεδρία τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν καὶ νὰ μὴν ἀναλάβει τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν∙ ἡ νεολαία τοῦ κόμματος ἐξακολουθεῖ νὰ ἀντιδρᾶ στὸν μεγάλο συνασπισμό, ἀλλὰ προβλέπεται, ὅτι θὰ ἐγκριθεῖ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα κατὰ τὴν ἠλέκτρονικὴ ψηφοφορία τῶν μελῶν του. Τὸ κύριο μέλημα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, παρὰ τὶς παραχωρήσεις της στὴ σύνθεση τῆς κυβερνήσεως, εἶναι ἡ ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης, μὲ ἀτμομηχανὴ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα∙ ἤδη ἔχει ἀποφασισθεῖ ὁ μετασχηματισμὸς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθεροποιήσεως σὲ Εὐρωπαϊκὸ Νομισματικὸ Ταμεῖο, ὅπως καὶ ὁ διορισμὸς Εὐρωπαίου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν. Οἱ ἐκλογὲς τῆς Ἰταλίας προβληματίζουν τοὺς Εὐρωπαίους, διότι φοβοῦνται ἐνίσχυση τῆς ἀκξροδεξιᾶς πάλιν καὶ καθυστέρηση στὴν ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης∙ δεύτερη μέριμνα ἔχουν, τὴν ἀδιαφορία τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ προστασία τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν.