Ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις πολιτικῆς ἀσταθείας

Ἡ προσφυγὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν πόλωση καὶ στὴν πολιτικὴ ἀστάθεια, μὲ Σκοπιανὸ καὶ σκάνδαλα, ἔχει προκαλέσει τὴν ἐξόργιση τῶν Εὐρωπαίων, διότι βλέπουν, ὅτι ἀπειλοῦνται μὲ ἐξαφάνιση οἱ θυσίες τῶν Ἑλλήνων∙ ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἄμεσος, καθὼς τὰ ἐπιτόκια στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἐκτινάχθηκαν, ἐνῶ ὑποχωροῦν ἐκεῖνα ὅλων τῶν κρατῶν. Ὁ κίνδυνος γιὰ διολίσθηση σὲ ὕφεση εἶναι ἄμεσος, ἐπειδὴ, ἀκόμη καὶ οἱ ἐλάχιστοι Ἕλληνες ἐπενδυτὲς ἀναβάλλουν τὰ σχέδιά τους, γιὰ εὐνοϊκότερες συνθῆκες, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἄκρως ἀπαραίτητες∙ περισσότερο ὅμως ἀνησυχοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, διότι βλέπουν ὁρατὸ τὸν κίνδυνο διεθνῶν ἀναταράξεων, ἐξ αἰτίας τῶν ἑκουσίων ἢ ἀκουσίων, λόγῳ καὶ ἀσχετοσύνης, χειρισμῶν τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἔχουν πεισθεῖ ὅλοι τους σχεδὸν γιὰ τὴν ποιότητά του καὶ διατηροῦν διάλογο ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη…