Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2348 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 132,3750 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 62,41, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1330,75. Ἡ Εὐρωζώνη ἀποδεικνύει τὴν χειραφέτησή της ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς οἱ ἀγορές της ἐπηρεάζονται ἐλάχιστα ἀπ’ τὶς διακυμάνσεις τῆς Γουὼλ Στρήτ, ἂν ὄχι καὶ τὴν πλήρη ἀποδέσμευσή της∙ ἡ ἀνάπτυξη τῆς Εὐρωζώνης ἀνῆλθε στὰ 2,7% πέρυσι καὶ στὰ 2,6% στοὺς 28, μὲ διακύμανση κατὰ χώρα, ἀλλὰ στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τὴν Ἑλλάδα, ἂν ὄχι καὶ σὲ ἀρνητικό. Ἡ αὐτόνομη διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρώπης στὶς προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Κύπρο ἐνισχύουν τὴν δυναμική της στὴν οἰκονομία∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἐνισχύουν στὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία καὶ παρουσία της. Οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι ἐμφανεῖς, μὲ τὴν ἄμεση ἀντανάκλαση καὶ στὰ ἐθνικά μας θέματα.