Συρία, ἀνάμιξη τῶν πάντων

Σὲ ἀνάμιξη τῶν πάντων ἐξελίσσεται ἡ κατάσταση στὴν Συρία, μὲ προεκτάσεις στοὺς γείτονές της∙ ἡ Δαμασκὸς ἦρθε σὲ συμφωνία μὲ τοὺς Κούρδους, γιὰ τὴν προάσπιση τοῦ Ἀφρὶν ἀπ’ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, ἡ ὁποία εἶναι τελματωμένη, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας. Οἱ Ἀμερικανοὶ στηρίζουν, χρηματικὰ καὶ στρατιωτικὰ τοὺς Κούρδους, ἀλλὰ εἶναι ἐναντίον τοῦ Χαφὲζ Ἀσσάντ, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι μᾶλλον εὐνοοῦν τὶς κινήσεις του, ὡς προστάτες του∙ τὸ Ἰσραὴλ ἀπειλεῖ μὲ ἐπιθέσεις στὸ Ἰράν, ἂν καὶ ἡ Τεχεράνη ἀμφισβητεῖ αὐτὴν τὴν ἱκανότητά του, διότι ἰσχυρίζεται ὅτι διαθέτει ἱκανὸ σύστημα ἀεραμύνης. Ἡ χαμένη στὴν πολλαπλῆ ἀναμέτρηση εἶναι ἡ Ἄγκυρα, διότι, ἤδη οἱ Κοῦδροι ἐπιτίθενται καὶ στὸ ἔδαφός της, ἐνῶ τὸ κύρος τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχει τρωθεῖ ἀνεπανόρθωτα, ἐπειδὴ εἶχε ἐλπίσει σὲ σύντομη ἐπιτυχία τῆς εἰσβολῆς στὴν ἐλάχιστη ἐπαρχία τοῦ Ἀφρίν∙ ἡ ἀποφασιστικὴ ἀντίσταση τῶν Κούρδων μέτρησε.